ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,275 1,275 1,275 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 553 553 553 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 397 397 397 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 83 83 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 350 350 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 350 350 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 280 280 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 217 217 217 217
รวมทั้งหมด 1,275 1,275 1,275 1,275