ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 718 718 1,892 1,892 2,610 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 177 177 407 407 584 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 274 274 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 133 133 133 133
วิศวกรรมไฟฟ้า 252 252 785 785 1,037 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 108 108 108 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 79 79 79 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 195 195 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 315 315 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 143 143 351 351 494 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 143 143 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 351 351 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 146 349 349 495 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 284 284 284 284
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 65 65
รวมทั้งหมด 718 718 1,892 1,892 2,610 2,610