ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 718 718 1,892 1,892 2,610 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 349 349 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 133 133 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 177 177 274 274 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 274 274 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 252 252 634 634 886 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 79 79 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 108 108 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 315 315 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 195 195 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 143 143 351 351 494 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 143 143 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 351 351 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 146 284 284 430 430
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 284 284 284 284
รวมทั้งหมด 718 718 1,892 1,892 2,610 2,610