ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 123 714 837 123 714 837
บริหารธุรกิจ 123 346 469 123 346 469
บธ.บ.การจัดการ 245 245 245 245
บธ.บ.การตลาด 85 85 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 123 16 139 123 16 139
บัญชี 286 286 286 286
บช.บ.การบัญชี 286 286 286 286
ศิลปศาสตร์ 82 82 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 82 82 82 82
รวมทั้งหมด 123 714 837 123 714 837