ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 192 192 706 706 2 2 900 900
พืชศาสตร์ 37 37 202 202 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 202 202 202 202
วิทยาศาสตร์ 62 62 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 62 62 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 89 89 276 276 365 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 60 60 60 60
ปวส.ประมง 29 29 29 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 203 203 203 203
วท.บ.ประมง 73 73 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 66 66 166 166 2 2 234 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 62 62 62 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 64 64 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 102 102 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 192 192 706 706 2 2 900 900