ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 12 609 4,878 5,487 28 28 609 4,918 5,527
บริหารธุรกิจ 9 9 609 3,000 3,609 28 28 609 3,037 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 289 289 289 289
บธ.บ.การจัดการ 38 1,012 1,050 38 1,012 1,050
บธ.บ.การตลาด 1,009 1,009 1,009 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 555 555 555 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 571 135 706 571 135 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 3 3 1,125 1,125 1,128 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 1,125 1,125 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 738 738 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 400 400 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 262 262 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 12 12 609 4,878 5,487 28 28 609 4,918 5,527