ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 487 487 4,257 4,257 46 46 4,790 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 83 83 934 934 18 18 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 133 133 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 542 542 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 262 262 1,581 1,581 28 28 1,871 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 189 189 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 465 465 465 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 556 556 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 218 218 218 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 189 189 189 189
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 733 733 733 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 150 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 431 431 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 142 1,009 1,009 1,151 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 315 315 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 498 498 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 487 487 4,257 4,257 46 46 4,790 4,790