ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 278 83 361 64 17 81 342 100 442
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 278 83 361 278 83 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 80 80 80 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 83 83 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 198 198 198 198
สหวิทยาการ 64 17 81 64 17 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 278 83 361 64 17 81 342 100 442