ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 165 165 154 1,316 1,470 154 1,481 1,635
บริหารธุรกิจ 144 144 154 700 854 154 844 998
ปวส.การจัดการ 70 70 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 28 28 28
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
บธ.บ.การจัดการ 441 441 441 441
บธ.บ.การตลาด 198 198 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 154 61 215 154 61 215
บัญชี 21 21 446 446 467 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 446 446 446 446
ศิลปศาสตร์ 170 170 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 104 104 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 165 165 154 1,316 1,470 154 1,481 1,635