ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 54 586 586 19 19 659 659
พืชศาสตร์ 8 8 171 171 6 6 185 185
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 41 41 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 130 130 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 6 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 23 86 86 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 18 18 210 210 228 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 11 11
ปวส.ประมง 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 152 152 152 152
วท.บ.ประมง 58 58 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 5 5 119 119 13 13 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 96 96 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 54 54 586 586 19 19 659 659