ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 104 104 234 234 338 338
วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 62 62 96 96
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 39 39 113 113 152 152
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 39 39
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 59 59 90 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 31 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 104 104 234 234 338 338