ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 4 702 4,025 4,727 28 28 702 4,057 4,759
บริหารธุรกิจ 3 3 702 2,408 3,110 28 28 702 2,439 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 261 261 261 261
บธ.บ.การจัดการ 38 807 845 38 807 845
บธ.บ.การตลาด 856 856 856 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 484 484 484 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 664 664 664 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 1 1 1,003 1,003 1,004 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 1,003 1,003 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 614 614 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 301 301 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 237 237 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 4 4 702 4,025 4,727 28 28 702 4,057 4,759