ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 428 428 3,883 3,883 46 46 4,357 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 841 841 18 18 937 937
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 143 143 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 505 505 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 216 216 1,477 1,477 28 28 1,721 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 144 144 144 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 444 444 444 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 510 510 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 184 184 184 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 655 655 655 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 378 378 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 134 134 910 910 1,044 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 307 307 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 476 476 476 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 428 428 3,883 3,883 46 46 4,357 4,357