ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 685 685 1,876 1,876 2,561 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 364 364 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 81 81 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 256 256 428 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 256 256 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 237 630 630 867 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 101 101 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 315 315 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 192 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 135 135 346 346 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 135 135 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 346 346 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 141 141 280 280 421 421
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 280 280 280 280
รวมทั้งหมด 685 685 1,876 1,876 2,561 2,561