ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 121 607 728 121 607 728
บริหารธุรกิจ 121 271 392 121 271 392
บธ.บ.การจัดการ 202 202 202 202
บธ.บ.การตลาด 69 69 69 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 121 121 121 121
บัญชี 276 276 276 276
บช.บ.การบัญชี 276 276 276 276
ศิลปศาสตร์ 60 60 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 121 607 728 121 607 728