ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 61 61 97 195 292 97 256 353
บริหารธุรกิจ 61 61 97 145 242 97 206 303
ปวส.การจัดการ 37 37 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 24 24 24
บธ.บ.การจัดการ 145 145 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 97 97
ศิลปศาสตร์ 50 50 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 50 50 50
รวมทั้งหมด 61 61 97 195 292 97 256 353