ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 428 428 3,883 3,883 46 46 4,357 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 519 519 519 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 184 184 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 841 841 18 18 937 937
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 143 143 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 505 505 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 216 216 1,231 1,231 28 28 1,475 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 144 144 144 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 510 510 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 444 444 444 444
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 503 503 503 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 378 378 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 134 134 789 789 923 923
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 67 67 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 307 307 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 476 476 476 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 428 428 3,883 3,883 46 46 4,357 4,357