ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 155 155 186 1,042 1,228 186 1,197 1,383
บริหารธุรกิจ 135 135 186 525 711 186 660 846
ปวส.การจัดการ 64 64 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 27 27
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
บธ.บ.การจัดการ 358 358 358 358
บธ.บ.การตลาด 167 167 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 186 186 186 186
บัญชี 20 20 388 388 408 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 388 388 388 388
ศิลปศาสตร์ 129 129 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 82 82 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 155 155 186 1,042 1,228 186 1,197 1,383