ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 501 501 16 16 566 566
พืชศาสตร์ 7 7 144 144 5 5 156 156
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 30 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 114 114 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 23 84 84 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 15 15 180 180 195 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 132 132 132 132
วท.บ.ประมง 48 48 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 93 93 11 11 108 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 72 72 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 21 21 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 11 11
รวมทั้งหมด 49 49 501 501 16 16 566 566