ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,190 1,190 1,190 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 85 85 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 53 53 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 502 502 502 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 357 357 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 331 331 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 331 331 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 272 272 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 213 213 213 213
รวมทั้งหมด 1,190 1,190 1,190 1,190