ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 685 685 1,876 1,876 2,561 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 388 388 560 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 256 256 256 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 132 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 237 781 781 1,018 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 101 101 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 192 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 315 315 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 135 135 346 346 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 135 135 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 346 346 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 141 141 361 361 502 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 280 280 280 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 81 81 81 81
รวมทั้งหมด 685 685 1,876 1,876 2,561 2,561