ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 278 83 361 67 67 345 83 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 278 83 361 278 83 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 80 80 80 80
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 198 198 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 83 83 83 83
สหวิทยาการ 67 67 67 67
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 278 83 361 67 67 345 83 428