ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 628 628 1,692 1,692 2,320 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 161 161 351 351 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 115 115 115 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 207 710 710 917 917
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 284 284 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 128 306 306 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 325 325 457 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 243 243 243 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 82 82
รวมทั้งหมด 628 628 1,692 1,692 2,320 2,320