ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 628 628 1,692 1,692 2,320 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 348 348 348 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 115 115 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 161 161 236 236 397 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 207 559 559 766 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 284 284 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 128 306 306 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 243 243 375 375
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 243 243 243 243
รวมทั้งหมด 628 628 1,692 1,692 2,320 2,320