ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 404 404 3,384 3,384 37 37 3,825 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 696 696 13 13 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 418 418 418 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 13 13 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 207 1,243 1,243 24 24 1,474 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 138 138 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 145 145 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 388 388 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 420 420 420 420
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 619 619 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 349 349 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 826 826 947 947
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 120 120 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 272 272 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 433 433 433 433
รวมทั้งหมด 404 404 3,384 3,384 37 37 3,825 3,825