ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 628 628 1,770 1,770 2,398 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 361 361 361 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 161 161 247 247 408 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 247 247 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 207 577 577 784 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 286 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 179 179 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 112 112 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 128 313 313 441 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 313 313 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 272 272 404 404
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 272 272 272 272
รวมทั้งหมด 628 628 1,770 1,770 2,398 2,398