ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 62 196 196 258 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 196 196 196 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 68 68
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 62 62 196 196 258 258