ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,087 1,087 1,087 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 81 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 471 471 471 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 327 327 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 310 310 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 310 310 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 167 167 167 167
รวมทั้งหมด 1,087 1,087 1,087 1,087