ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,087 1,087 1,087 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 552 552 552 552
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 327 327 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 51 51
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 310 310 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 310 310 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 167 167 167 167
รวมทั้งหมด 1,087 1,087 1,087 1,087