ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 62 196 196 258 258
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 68 68 130 130
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 62 62 196 196 258 258