ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 584 3,769 4,353 28 28 584 3,798 4,382
บริหารธุรกิจ 1 1 584 2,279 2,863 28 28 584 2,308 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 248 248 248 248
บธ.บ.การจัดการ 549 549 549 549
บธ.บ.การตลาด 619 619 619 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 340 340 340 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 584 584 584 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 523 523 523 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 916 916 916 916
บช.บ.การบัญชี 916 916 916 916
ศิลปศาสตร์ 574 574 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 290 290 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 216 216 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 1 584 3,769 4,353 28 28 584 3,798 4,382