ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 403 403 3,513 3,513 44 44 3,960 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 731 731 18 18 825 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 432 432 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 63 63
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 206 206 1,299 1,299 26 26 1,531 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 137 137 137 137
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 422 422 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 427 427 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 160 160 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 26 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 630 630 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 359 359 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 853 853 974 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 287 287 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 444 444 444 444
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 403 403 3,513 3,513 44 44 3,960 3,960