ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 403 403 3,513 3,513 44 44 3,960 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 498 498 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 731 731 18 18 825 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 432 432 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 206 206 1,071 1,071 26 26 1,303 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 137 137 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 427 427 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 422 422 422 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 160 160 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 26 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 481 481 481 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 359 359 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 732 732 853 853
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 444 444 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 287 287 287 287
รวมทั้งหมด 403 403 3,513 3,513 44 44 3,960 3,960