ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,301 339 1,640 8 8 1,301 347 1,648
การออกแบบ 523 523 8 8 523 8 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 203 203 203 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 145 145 145 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 175 175 175 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 263 263 263 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 184 184 184 184
ทล.บ.เซรามิก 79 79 79 79
ศิลปกรรม 339 339 339 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 339 339 339 339
สถาปัตยกรรม 515 515 515 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 188 188 188 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 317 317 317 317
รวมทั้งหมด 1,301 339 1,640 8 8 1,301 347 1,648