ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 158 158 158 158
วิทยาศาสตร์ 76 76 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 76 76 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 82 82 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 158 158 158 158