ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 558 3,629 4,187 28 28 558 3,658 4,216
บริหารธุรกิจ 1 1 558 2,207 2,765 28 28 558 2,236 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 245 245 245 245
บธ.บ.การจัดการ 527 527 527 527
บธ.บ.การตลาด 614 614 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 301 301 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 558 558 558 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 520 520 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 848 848 848 848
บช.บ.การบัญชี 848 848 848 848
ศิลปศาสตร์ 574 574 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 290 290 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 216 216 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 1 558 3,629 4,187 28 28 558 3,658 4,216