ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 160 147 935 1,082 147 1,095 1,242
บริหารธุรกิจ 141 141 147 483 630 147 624 771
ปวส.การจัดการ 63 63 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
บธ.บ.การจัดการ 239 239 239 239
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 147 147 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 19 19 328 328 347 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 328 328 328 328
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 160 160 147 935 1,082 147 1,095 1,242