ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 47 386 386 22 22 455 455
พืชศาสตร์ 7 7 87 87 8 8 102 102
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 29 29 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 58 58 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 22 84 84 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 14 14 130 130 144 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 90 90
วท.บ.ประมง 40 40 40 40
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 85 85 14 14 103 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 65 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 20 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 47 47 386 386 22 22 455 455