ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 983 983 983 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 512 512 512 512
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 297 297 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 50 50 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 264 264 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 264 264 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43 43 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 164 164 164 164
รวมทั้งหมด 983 983 983 983