ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 193 816 1,009 193 817 1,010
บริหารธุรกิจ 1 1 193 286 479 193 287 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 73 73 73 73
บธ.บ.การตลาด 93 93 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 193 193 193 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 359 359 359 359
บช.บ.การบัญชี 359 359 359 359
ศิลปศาสตร์ 171 171 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 72 72 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 99 99 99 99
รวมทั้งหมด 1 1 193 816 1,009 193 817 1,010