ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 505 1,526 1,526 2,031 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 293 293 293 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 64 64 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 129 129 216 216 345 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 216 216 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 174 174 503 503 677 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 93 93 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 264 264 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 90 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 289 289 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 225 225 328 328
ปวส.ช่างโลหะ 45 45 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 225 225
รวมทั้งหมด 505 505 1,526 1,526 2,031 2,031