ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 505 1,526 1,526 2,031 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 129 129 321 321 450 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 216 216 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 174 174 627 627 801 801
ปวส.ไฟฟ้า 93 93 93 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 31 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 264 264 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 90 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 289 289 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 289 289 392 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 58 58
ปวส.ช่างโลหะ 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 64 64 64 64
รวมทั้งหมด 505 505 1,526 1,526 2,031 2,031