ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 45 89 166 255 89 211 300
บริหารธุรกิจ 45 45 89 131 220 89 176 265
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 12 12
บธ.บ.การจัดการ 91 91 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 89 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 35 35
รวมทั้งหมด 45 45 89 166 255 89 211 300