ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,265 323 1,588 8 8 1,265 331 1,596
การออกแบบ 512 512 8 8 512 8 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 201 201 201 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 142 142 142 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 169 169 169 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 254 254 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 178 178 178 178
ทล.บ.เซรามิก 76 76 76 76
ศิลปกรรม 323 323 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 323 323 323 323
สถาปัตยกรรม 499 499 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 180 180 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 311 311 311 311
รวมทั้งหมด 1,265 323 1,588 8 8 1,265 331 1,596