ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 154 143 928 1,071 143 1,082 1,225
บริหารธุรกิจ 135 135 143 479 622 143 614 757
ปวส.การจัดการ 59 59 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
บธ.บ.การจัดการ 237 237 237 237
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 143 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 140 140 140 140
บัญชี 19 19 325 325 344 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 325 325 325 325
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 154 154 143 928 1,071 143 1,082 1,225