ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 77 77 105 105 182 182
วิศวกรรมเครื่องกล 26 26 37 37 63 63
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 49 49 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 30 30 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 19 19 40 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 77 77 105 105 182 182