ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,044 1,044 1,044 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 532 532 532 532
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 307 307 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 280 280 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 280 280 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 190 190 190
รวมทั้งหมด 1,044 1,044 1,044 1,044