ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 744 3,554 4,298 32 32 744 3,586 4,330
บริหารธุรกิจ 744 2,116 2,860 32 32 744 2,148 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 207 207 207 207
บธ.บ.การจัดการ 268 268 268 268
บธ.บ.การตลาด 376 376 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 208 208 208 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 383 383 383 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,057 1,057 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 361 361 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 873 873 873 873
บช.บ.การบัญชี 873 873 873 873
ศิลปศาสตร์ 565 565 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 182 182 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 214 214 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 169 169 169 169
รวมทั้งหมด 744 3,554 4,298 32 32 744 3,586 4,330