ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 280 3,476 3,476 37 37 3,793 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 512 512 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 95 95
วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 690 690 12 12 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 146 146 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 416 416 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 1,034 1,034 25 25 1,186 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 68 68 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 84 84 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 493 493 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 365 365 365 365
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 25 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 456 456 456 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 332 332 332 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 784 784 884 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 287 287 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 497 497 497 497
รวมทั้งหมด 280 280 3,476 3,476 37 37 3,793 3,793