ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 117 2 814 816 2 931 933
บริหารธุรกิจ 117 117 2 399 401 2 516 518
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
บธ.บ.การจัดการ 94 94 94 94
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 269 269 269 269
บัญชี 328 328 328 328
บช.บ.การบัญชี 328 328 328 328
ศิลปศาสตร์ 87 87 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 117 117 2 814 816 2 931 933