ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,044 1,044 1,044 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 35 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 497 497 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 307 307 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 280 280 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 280 280 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 190 190 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 1,044 1,044 1,044 1,044