ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 10 323 323 2 2 335 335
พืชศาสตร์ 1 1 96 96 97 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 96 96 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 76 76 80 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 80 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 38 38 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 33 33 2 2 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 33 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 10 10 323 323 2 2 335 335