ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 784 3,511 4,295 32 32 784 3,543 4,327
บริหารธุรกิจ 784 2,074 2,858 32 32 784 2,106 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 207 207 207 207
บธ.บ.การจัดการ 268 268 268 268
บธ.บ.การตลาด 376 376 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 207 207 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 382 382 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 1,016 1,057 41 1,016 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 361 361 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 873 873 873 873
บช.บ.การบัญชี 873 873 873 873
ศิลปศาสตร์ 564 564 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 182 182 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 213 213 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 169 169 169 169
รวมทั้งหมด 784 3,511 4,295 32 32 784 3,543 4,327