ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 465 510 45 465 510
บริหารธุรกิจ 45 244 289 45 244 289
บธ.บ.การตลาด 66 66 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 129 129 129 129
บธ.บ.การจัดการ 49 49 49 49
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 45 45 45
บัญชี 221 221 221 221
บช.บ.การบัญชี 221 221 221 221
รวมทั้งหมด 45 465 510 45 465 510