ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 78 925 1,003 78 926 1,004
บริหารธุรกิจ 1 1 78 332 410 78 333 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 57 57 57 57
บธ.บ.การตลาด 60 60 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 215 215 215 215
บัญชี 404 404 404 404
บช.บ.การบัญชี 404 404 404 404
ศิลปศาสตร์ 189 189 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 47 47 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 122 122 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 20 20 20 20
รวมทั้งหมด 1 1 78 925 1,003 78 926 1,004